No Flash
Esteu aquí: Inici Avís legal
Accions del document

Avís legal

Termes i condicions d'ús

Aquest és un lloc web que el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer la ciutat de Lleida i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat del Parc, o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d'accés

L'accés al web així com l'ús dels serveis que s'hi ofereixen, representa l'acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d'accés, d'ús i de protecció de dades.

L'accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

L'accés no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per la prestació d'un servei.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Condicions d'ús

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleix les condicions generals d'accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

D'acord amb allò que estableix l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l'usuari.

Responsabilitats de l'usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web. Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes pel Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida .
  • S'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
  • S'abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplanta qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • No transferir a tercers el certificat digital ni la clau d'accés, així com a custodiar-los.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes. I confirmar, fins i tot per escrit, les ordres transmeses quan li sigui requerit per el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida com a mesura de precaució, en defensa de la confidencialitat o seguretat del sistema, o per imperatiu legal.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l'incompliment de les obligacions abans detallades.
  • A l'accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d'ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L'interès de el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se'n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d'accés a Internet.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d'usuaris, i s'exonera de tota responsabilitat per aquest motiu. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no garanteix la utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Seguretat

El Parc Científic i Tecnològic Agrolimentari de Lleida adverteix als usuaris que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat del Parc.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat del Parc, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari, per verificar la seva autenticitat.

L'usuari autoritza al Parc a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per qualsevol consulta sobre els seus drets pot dirigir-se a l'Agencia catalana de protecció de dades.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable d’aquest fitxer és el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida amb CIF P2500079E i domicili al Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo 1a. planta, Lleida - 25071.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d'aplicació.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment a les oficines del Parc.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo – 1a planta
25071 Lleida
Tel. 973 272 922 – Fax 973 267 161
parc@pcital.es
www.pcital.es

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments d'aquesta web o adreçar-vos a les oficines del Parc a la següent adreça.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo – 1a planta
25071 Lleida
Tel. 973 272 922 – Fax 973 267 161
parc@pcital.es
www.pcital.es

Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

Les cookies s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables de la pàgina web per millorar el servei a la ciutadania.

Com a mecanisme de control, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina web.

Legislació aplicable

Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d'aplicació, sent els jutjats de Lleida els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d'aquesta clàusula.

Accions del document
No Flash


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal